WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA

Art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771 ze zm.)

Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

Komornikom powierza się następujące zadania:

1) Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.);

2) Wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

3) Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;

4) Wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, wykonuje następujące czynności:

1) Na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;

2) Sporządza protokół stanu faktycznego;

3) Na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.


Lokalizacja

Dąbrowskiego 7/7 II piętro, 

42-202 Częstochowa


Godziny pracy kancelarii

Kancelaria czynna:

poniedziałek-piątek:

 08.00-15.00

 wtorek:

 08.00-16.00

Przyjęcie interesantów:

 wtorek:

 09.00-16.00

 
 


Numer telefonu

(34) 324 70 25

Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą.
Polityka prywatności